Co je to PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (známý jako energetický štítek) je srovnávací metoda hodnocení energetické náročnosti budovy.

Vstupní parametry pro výpočet jsou do jisté míry standardizované (např. klimatická data, profil užívání objektu apod.). PENB tedy slouží ke srovnání budov na základě jejich stavebního řešení a použitých technických systémech, nikoliv ke stanovení skutečné spotřeby energie a vyhodnocení možností její úspory. K tomu slouží energetický posudek nebo energetický audit.

Průkaz energetické náročnosti budovy se zpracovává dle aktuálně platné legislativy, vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti a vzákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

KDY POTŘEBUJI PENB?
Průkaz energetické náročnosti budovy

VZOR PENB

Prohlédněte si, jak vypadá energetický štítek dle aktuálně platné legislativy.

STÁHNOUT .PDF

Kdy je potřeba mít zpracován PENB?

Energetický průkaz je potřeba nechat zpracovat v několika případech:

Průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji či pronájmu rodinného domu

PRODEJ A PRONÁJEM RODINNÉHO DOMU

Při prodeji nebo pronájmu rodinného domu je vlastník povinnen opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz nebo jeho ověřenou kopii je povinnen předložit možnému kupujícímu budovy a při podpisu kupní smlouvy musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této smlouvy.

Při inzeraci prodeje nebo pronájmu RD musí být uvedena energetická třída ve všech reklamních a inzertních materiálech. Pokud není PENB zpracován, musí být uvedena nejhorší energetická třída G.

Průkaz nemusí být zpracován, pokud se jedná o prodej nebo pronájem rodinného domu vystaveného před 1. lednem 1947 (a pokud od tohoto termínu nebyly na domě provedeny žádné větší změny dokončené budovy) a pokud se tak prodávající a kupující písmeně dohodnou.

Průkaz energetické náročnosti budovy pro novostavby a rekonstrukce

NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE

Od roku 2013 platí pro novostavby povinnost předložit energetický průkaz při žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Stejná povinnost platí pro rekonstruované objekty - pokud se renovuje více než 25 % obálky budovy.

U novostaveb a rekonstrukcí s energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 je navíc nutno podat žádost o závazné stanovisko Státní energetické inspekce.

Pozn. energeticky vztažná plocha = součet podlahové plochy všech vytápěných podlaží včetně obvodových zdí.

Průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji a pronájmu bytu

PRODEJ NEBO PRONÁJEM BYTU/ BYTOVÉ DOMY

Vlastník budovy, bytu nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz při prodeji budovy, pronájmu budovy, prodeji bytu, od 1.ledna 2016 i při pronájmu bytu. Tento průkaz jsou povinni předložit možnému zájemci o koupi nebo pronájem a průkaz nebo jeho ověřená kopie musí být součástí kupní nebo nájemní smlouvy.

Při realitní inzerci je inzerující povinnem uvést energetickou třídu ve všech inzertních, reklamních a propagačních materiálech. Pokud není výsledek PENB k dispozici, je nutno uvést nejhorší energetickou třídu G.

Pokud vlastníkovi bytu nebyl na písemné vyžádání předán společenstvím vlastníků energetický průkaz zhotovený pro bytový dům, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Průkaz energetické náročnosti budovy pro budovy užívané orgánem veřejné moci

BUDOVY UŽÍVANÉ ORGÁNEM VEŘEJNÉ MOCI

U budov uživaných orgánem veřejné moci je povinnost zpracování PENB rozdělena termínově následovně:

  • Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. 7. 2013
  • Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. 7. 2015

Pozn. energeticky vztažná plocha = součet podlahové plochy všech vytápěných podlaží

VÝJIMKY

Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí být zpracován v případě těchto staveb:

  • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
  • u budov, které jsou kulturní památkou nebo jsou v památkové rezervaci
  • u budov užívaných jako místa bohoslužeb nebo pro náboženské účely
  • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jenom část roku a jejichž odhadované spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání
  • u průmyslových a dílenských provozů se spotřebou energie do 700 GJ za rok

Energetický průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.